1. لطفا کیفیت خدماتی که دریافت می کنید را رتبه بندی کنید

  2. لطفا اگر تجربه ی تازه ای از خدمات را داشته اید ذکر کنید. فرآیند حل مشکل من ... بود:

  3. لطفا اگر فرآیند تازه ای از خدمات را تجربه کرده اید ذکر کنید. نماینده خدمات مشتری بسیار خوش برخود بود.

  4. کدامیک از ویژگی های زیر در نماینده خدمات مشتری برجسته تر بود؟

  5. کدامیک از ویژگی های نماینده خدمات مشتری را دوست نداشتید؟

  6. نماینده خدمات مشتری در خواست من را سریعا پاسخ داد.

  7. چه چیزی تجربه ی شما با نماینده خدمات مشتری را بهتر بیان می کند؟

  8. نماینده خدمات مشتری دانش بالایی داشت.

  9. خدمات مشتری:

  10. زمان انتظار برای حل مشکلم رضایت بخش بود.

  11. تماس تلفنی من سریعا به فرد پاسخگو منتقل شد.